Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

        Chứng nhận của bộ Y tế Việt Nam cho phép lưu hành thiết bị y tế được sản xuất tại Việt Nam.

 • Là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành,
  có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cho mọi quy mô hoạt động.
 • Một Doanh nghiệp muốn liên tục tăng trưởng, đạt được lợi nhuận cao và liên tục duy trì tỷ suất lợi nhuận cao,
  Doanh nghiệp đó nhất định phải có một hệ thống quản lý khoa học chặc chẽ như ISO 9001:2008 để sử dụng
  và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có.
 • ISO 9001 đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng, không phải là tiêu chuẩn cho sản phẩm.
  Việc áp dụng ISO 9001 vào doanh nghiệp đã tạo được:

              - Cách làm việc khoa học

              - Tạo ra sự nhất quán trong công việc

              - Chuẩn hóa các quy trình hoạt động

              - Loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và gim chi phí phát sinh do xảy ra những
              sai lỗi hoặc sai sót trong công việc

              - Đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt.

Găng Việt - Chứng nhận ISO 9001:2015